06.02.2017.    
 


 Na temelju članka 26.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „ Narodne novine“ br. 10/97,107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg  vrtića Petrinjčica, Petrinja raspisuje
 
                                                                  NATJEČAJ
 
                                                          za izbor odgojitelja
 
1. Odgojitelj predškolske djece  - 1 izvršitelj s položenim stručnim ispitom
 
Rad u programu predškole  (Petrinja,, Mošćenica) na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu 28 sata tjedno 
 
Uvjeti sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 137/97 )
-završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij
odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima,, odnosno završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste
 
Pisanoj prijavi treba priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
 osiguranje 
- potvrdu nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da nije osuđena za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ne stariju od 30 dana)
- presliku osobne iskaznice
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
 
Prijave za natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za odgojitelja“ na adresu:
Dječji vrtić Petrinjčica,Petrinja, M. Dujnića 25, u roku osam dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
KLASA:112-07/17-01/03
URBROJ:2176-69-06-17-1
 
Petrinja, 30.01.2017.
                                                                                Predsjednica Upravnog vijeća:
                                                                                     Sonja Štefanić, mag.oecc.  
 

17.01.2017.    
 


                   DJEČJI VRTIĆ  PETRINJČICA  PETRINJA
 
                                                       POZIVA
 
RODITELJE DJECE KOJA ĆE NA JESEN IĆI U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE  DRAGUTINA TADIJANOVIĆA  U MOŠĆENICI , IVANA GORANA KOVAČIĆ U GORI I OSNOVNE ŠKOLE JABUKOVAC U JABUKOVCU  DA PRIJAVE SVOJE DIJETE ZA PROGRAM PREDŠKOLE DO 20.SIJEČNJA 2017.g.
 
ZA UPIS JE POTREBNO PRILOŽITI :
 
ISPUNJENI ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA
PRESLIK RODNOG LISTA
 

17.01.2017.    
 


 PREDŠKOLA POČINJE S RADOM
 
* U MOŠĆENICI: 1.2.2017.g. (SRIJEDA) OD 8,00 DO 11,00 SATI
* U GORI: 2.2.2017.g. (ČETVRTAK) OD 12,30 DO 15,30 SATI
* U JABUKOVCU: 2.2.2017.g. (ČETVRTAK)OD 8,00 DO 11,00 SATI
 
 
DIJETE U PREDŠKOLI TREBA IMATI:
 
•      ŠLAPE
•      BLOK ZA CRTANJE BROJ 3. (2 KOMADA), KOLAŽ PAPIR
•      DRVENE BOJE, VODENE BOJE I KIST, FLOMASTERI
•      LJEPILO, ŠKARICE
•      OLOVKA, ŠILJILO, GUMICA
 
 
 
 

12.01.2017.    
 


 Na temelju članka 26.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „ Narodne novine“ br. 10/97,107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg  vrtića Petrinjčica, Petrinja raspisuje
 
 
                                                         NATJEČAJ
 
                                                   za izbor odgojitelja
 
1. Odgojitelj predškolske djece  - 1 izvršitelj s položenim stručnim ispitom
 
Rad u programu predškole  (Petrinja, Gora) na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu 32 sata tjedno od 01.02.2017. g. do 31.05.2017.g.
 
2. Odgojitelj predškolske djece  - 1 izvršitelj s položenim stručnim ispitom
 
Rad u programu predškole  (Petrinja,, Mošćenica) na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu 22 sata tjedno od 01.02.2017.g. do 31.05.2017.g.
 
3. Odgojitelj predškolske djece  - 1 izvršitelj s položenim stručnim ispitom
 
Rad u programu predškole  (Petrinja, Jabukovac) na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu 22 sata tjedno od 01.02.2017. g. do 31.05.2017.g.
 
Uvjeti sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 137/97 )
-završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij
odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima,, odnosno završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste
 
Pisanoj prijavi treba priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
 osiguranje 
- potvrdu nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da nije osuđena za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ne stariju od 30 dana)
. presliku osobne iskaznice
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
 
Prijave za natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za odgojitelja“ na adresu:
Dječji vrtić Petrinjčica,Petrinja, M. Dujnića 25, u roku osam dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
 
 
 
  
 

12.01.2017.    
 


 Na temelju članka 26.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „ Narodne novine“ br. 10/97,107/07 i 94/13) i članka 50. Statuta Dječjeg  vrtića Petrinjčica, („Službeni vjesnik“ 62/13) Upravno vijeće raspisuje

                                                           NATJEČAJ
 
                                                    za izbor kuhara/ice
 
1. KUHAR/ICA – 1 izvršitelj – rad na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za bolovanje)
 
Uvjeti sukladno članku 8.  Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 137/97 )
- SSS, kuhar 
- Položen higijenski minimum i važeća sanitarna iskaznica
- Probni rad 60 dana
 
Pisanoj prijavi treba priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
 osiguranje 
- potvrdu nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da nije osuđena za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ne stariju od 30 dana)
- presliku osobne iskaznice
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
Prijave za natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za kuhara“ na adresu:
Dječji vrtić Petrinjčica,Petrinja, M. Dujnića 25, u roku osam dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Upravno vijeće zadržava pravo poništiti ili ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja razloga poništenja ili neprihvaćanja.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.12.2016.    
 


 
Na temelju članka 56. Statuta Dječjeg vrtića Petrinjčica, („Službeni vjesnik“ br. 62/13)  ravnateljica donosi 
 
                                                          ODLUKU
 
o poništenju javnog poziva za dostavu prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa kuhara
 
I
 
Poništava se Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa kuhara koji je objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića Petrinjčica  dana 2.studenog 2016. godine i na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje istog dana.
 
II
Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića Petrinjčica te dostaviti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
 
 
 
 
 
KLASA:100-01/16-01/02
URBROJ:2176-69-01-16-1
Petrinja, 07.12.2016.
 
                                                     
                                                    Ravnateljica: 
                                                                                          Nataša Vidović
 

02.11.2016.    
 


 Na temelju članka 59. Zakona  o radu ( NN 93/14)  i članka 50 Statuta Dječjeg  vrtića Petrinjčica, („Službeni vjesnik“ 62/13) Upravno vijeće objavljuje
JAVNI    POZIV
za   dostavu prijava  za stručno osposobljavanje  za rad
bez zasnivanja radnog odnosa u Dječjem vrtiću Petrinjčica
 
                            1. KUHAR/ICA – 1 izvršitelj 
 
 
Uvjeti sukladno članku 8.  Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 137/97 )
- SSS, kuhar 
 
Pisanoj prijavi treba priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslika)
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
 osiguranje 
- potvrdu nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da nije osuđena za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ne stariju od 30 dana)
- uvjerenje  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od kada se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih osoba
- osobna iskaznica (preslika)
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
 
Prijave za natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za kuhara“ na adresu:
Dječji vrtić Petrinjčica,Petrinja, M. Dujnića 25, u roku osam dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Ugovor o radu će se sklopiti s kandidatom čije uključenje u program odobri HZZ, sukladno svojim pravilima odnosno mjeri za poticanje zapošljavanja.
Prije sklapanja ugovora izabrani kandidat dužan je priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje traženih poslova.
 
 

02.11.2016.    
 


 
Na temelju  članka 59. Zakona  o radu ( NN 93/14) i članka 28. Zakona  o predškolskom odgoju  i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Petrinjčica objavljuje
 
                                              JAVNI    POZIV  
 
za   dostavu prijava  za stručno osposobljavanje  za rad
bez zasnivanja radnog odnosa u Dječjem vrtiću Petrinjčica
 u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom, za radno mjesto:
 
                  ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE- 2 polaznika
 
Uvjeti: prema čl. 24.  Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN  10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97)
Prijavi treba priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslika)
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
 osiguranje 
- potvrdu nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da nije osuđena za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ne stariju od 30 dana)
- uvjerenje  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od kada se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih osoba
- osobnu iskaznicu (preslika)
Na Javni poziv mogu se javiti osobe oba spola.
 
Prijave s potrebnim dokazima podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Stručno osposobljavanje za rad odgojitelja“ na adresu: Dječji vrtić Petrinjčica, Petrinja, M. Dujnića 25, u roku osam dana od dana objave Javnog poziva.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Ugovor o radu će se sklopiti s kandidatima čije uključenje u program odobri HZZ, sukladno svojim pravilima odnosno mjeri za poticanje zapošljavanja.
 
Prije sklapanja ugovora izabrani kandidat dužan je priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje traženih poslova.
 
 

26.09.2016.    
 


 Na temelju članka 26.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „ Narodne novine“ br. 10/97,107/07 i 94/13) i članka 50 Statuta Dječjeg  vrtića Petrinjčica, („Službeni vjesnik“ 62/13) Upravno vijeće objavljuje
 
 
                                                           NATJEČAJ
 
                                                      za izbor odgojitelja
 
Odgojitelj predškolske djece  - 1 izvršitelj s položenim stručnim ispitom
 
Rad na određeno vrijeme u punom radnom vremenu – zamjena najduže  do 14.06.2017.
 
Uvjeti sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 137/97 )
-završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij
odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima,, odnosno završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste
 
Pisanoj prijavi treba priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
 osiguranje 
- potvrdu nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da nije osuđena za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ne stariju od 30 dana)
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
 
Prijave za natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za odgojitelja“ na adresu:
Dječji vrtić Petrinjčica,Petrinja, M. Dujnića 25, u roku osam dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
 

13.09.2016.    
 


 
   PODRUČNI OBJEKT: „ S L A P „ – UL.I.B.MAŽURANIĆ 12
ODGOJNA  SKUPINA DJECE  PROGRAMA  PREDŠKOLE   – 1
 
 
POČETAK RADA : 3. LISTOPAD 2016.g  ( PONEDJELJAK )

DANI U TJEDNU : PONEDJELJAK OD 16,00 DO 19,00 SATI
           SRIJEDA          OD 16,00 DO 19,00 SATI
 
1.  DORA BELOŠEVIĆ
2.  KLARA BOŽIĆ
3.  LAURA ČOP
4.  ANAMARIJA ČORAK
5.  ERIN HRNČRVIĆ
6.  ALEKSANDAR IVOŠEVIĆ
7.  NEO JEDNAK
8.  MARKO JELEČEVIĆ
9.  ANTEA LAKTAŠIĆ PETROVIĆ
10. DOMINIK LOVREKOVIĆ
11. JOSIP LOVRIĆ
12. BORNA MAX PETIĆ
13.  IVANO PETRIĆ
14.  STJEPAN PETRIĆ
15.  TEA PETROVIĆ
16.  TEA POPOVIĆ
17.  JELENA RADEČIĆ DABIĆ
18.  ANA  RADMAN
19.  EMA ROKSA
20.  MANUEL ROŽANKOVIĆ
21.  NADJA ROŽIĆ
22.  LEON ŠIMIĆ
23.  LUCIA ŠTERC
24.  SAMANTA TRENTO
25.  NIKO VRAČAN
26. ANDREA VUČAK
 
 
 
  PODRUČNI OBJEKT „ S L A P „  - UL. I.B.MAŽURANIĆ 12
ODGOJNA SKUPINA DJECE PROGRAMA PREDŠKOLE   – 2.


POČETAK RADA : 3. LISTOPAD 2016.  ( PONEDJELJAK )DANI U TJEDNU : PONEDJELJAK       OD 16,00 DO 19,00 SATI
            SRIJEDA OD 16,00 DO 19,00 SATI
 
 
 
1.  LUKA ABRAMOVIĆ
2.  IVAN BIREK
3.  ANA-MARIA BLAGOJEVSKI
4.  JAKOV BUČAR
5.  ALEN ĆIBRIĆ
6.   SARA DIVKOVIĆ
7.   LEON GRAONIĆ
8.  ANASTAZIJA IĐAKOVIĆ
9.   KIM KLJAJIĆ
10.  LEON LAZIĆ
11. ELENA MARCIKIĆ
12. MATEJ MARČIĆ
13.  SERGEJ MARTINOVIĆ
14. ANDREJ MOMČILOVIĆ
15. DORIAN ORLIĆ
16. MIHAEL SMIČIBRADA
17. JAKOV ŠKRLJAC
18. JAKOV TADIĆ
19. DUJE TINTOR
20. LORENA TURK  
 
 
 
 


 PODRUČNI OBJEKT „ I Z V O R “ – UL.I.B.MAŽURANIĆ 12
ODGOJNA SKUPINA DJECE PROGRAMA PREDŠKOLE    - 3.POČETAK RADA : 4. LISTOPAD 2016.g.
   ( UTORAK )


DANI U TJEDNU : UTORAK     OD 16,00 DO 19,00 SATI
     ČETVRTAK OD 16,00 DO 19,00 SATI
  
 
 
1.  MANUEL BLAŽEVIĆ
2.  LEON DANGUBIĆ
3.  ANTONELLA TADIĆ
4.   BORIS GRGIĆ
5.  JAKOV IVINOVIĆ
6.  LANA IŠEK
7.  VANJA JANDIK
8.  LORENA KNEŽEVIĆ
9.  LANA KULAŠEVIĆ
10. IVAN LAGUNDŽIJA
11. MARIJA LUČIĆ
12. SEBASTIJAN MIJATOVIĆ
13. MARTA KOŽUH
14. LUCIJA PEVELIĆ
15. TENA PRAŠNJAK
16. TESA PRAŠNJAK
17. DAVID PREČANICA
18. IVAN RADUČEVIĆ
19. KARLO ROGAN
20. RAFAEL SIMONOVIĆ
21. FILIP STJEPANOVIĆ
22. KARLO ŠKRLJAC
23. LUCIJA TOKIĆ
 
 
 

    PODRUČNI OBJEKT „ I Z V OR „ – UL.I.B.MAŽURANIĆ 12
ODGOJNA SKUPINA DJECE PROGRAMA PREDŠKOLE   – 4.POČETAK RADA : 4. LISTOPAD 2016.g.
   ( UTORAK )DANI U TJEDNU : UTORAK OD 16,00 DO 19,00 SATI
    ČETVRTAK OD 16,00 DO 19,00 SATI
 
 
 
1.  VANESSA BJELAC
2.  PATRICIA BOGDANOVIĆ
3.  FRAN BRKLJAČIĆ
4.  LEON ČAVRAG
5.  DORA DAKIĆ
6.  IVAN DUNGER
7.  MATEJ FIKET LAKIĆ
8.  VEDRAN JANDRIĆ
9.  GABRIEL KESEROVIĆ
10. LUKA KRIŽANAC
11. JULIA LOPAR
12.  LEO MAJCEK
13.   DANIJEL MARTIĆ
14.  EMMA PLAHUTAR
15.  PAOLA PUČEK
16.  LEON RUMIHA
17.  MARTA ŠIMIĆ
18.   TIN TEOFANOVIĆ
19.  LUCIJA TOMAC
20.  MARINO TOMAC
21. GABRIEL UJLAKI
22. PAULA VADLJA
 
 
 
 
ODGOJNE SKUPINE DJECE PROGRAMA PREDŠKOLE: 1. I 2. POČINJU  3.10.2016. (PONEDJELJAK)


ODGOJNE SKUPINE DJECE PROGRAMA PREDŠKOLE: 3. I 4. POČINJU 4.10.2016. (UTORAK)
DIJETE U PREDŠKOLI TREBA IMATI:
 
1. ŠLAPE
2. BLOK ZA CRTANJE (BROJ 3.) 2 KOMADA
3. KOLAŽ PAPIR
4. DRVENE BOJE
5.  PASTELE
6. VODENE BOJE I KIST
7. FLOMASTERE
8. LJEPILO, ŠKARICE
9. OLOVKU, ŠILJILO, GUMICU
 
 

01.09.2016.    
 


Na temelju članka 26.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „ Narodne novine“ br. 10/97,107/07 i 94/13) ) i članka 50 Statuta Dječjeg  vrtića Petrinjčica, („Službeni vjesnik“ 62/13) Upravno vijeće objavljuje
 
                                                            NATJEČAJ
 
                                                   za izbor odgojitelja
 
Odgojitelj predškolske djece  - 2 izvršitelja s položenim stručnim ispitom
 
Rad u programu predškole   na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu 14 sati tjedno od 01.10.2016. g. do 22.12.2016.g.
Uvjeti sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 137/97 )
-završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij
odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima,, odnosno završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste
 
Pisanoj prijavi treba priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
 osiguranje 
- potvrdu nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da nije osuđena za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ne stariju od 30 dana)
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
 
Prijave za natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za odgojitelja“ na adresu:
Dječji vrtić Petrinjčica,Petrinja, M. Dujnića 25, u roku osam dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Natječaj objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Petrinjčica 01.09.2016.godine.
 
 
 
 
 

02.06.2016.    
 


 Rezultati upisa djece za ped.godinu 2016/2017 objavljeni su na oglasnoj ploči centralnog vrtića- Izvor u ulici M.Dujnića 25
04.05.2016.    
 


                                            DJEČJI  VRTIĆ  PETRINJČICA PETRINJA
                                                               POZIVA  VAS NA
 
                                                     DAN  OTVORENIH  VRATA
 
                      U ČETVRTAK, 12. SVIBNJA 2016. OD 9,00DO 11,00 SATI
 
OTVARAMO VRATA
ZA SVE KOJI ŽELE VIDJETI
ČIME SE BAVE, KAKO ŽIVE,
IGRAJU SE  I ODRASTAJU
DJECA NAŠEG GRADA
 
DJECA U PRATNJI SVOJIH RODITELJA KOJI SE TEK PRIPREMAJU
ZA UPIS U VRTIĆ MOGU
POSJETITI VRTIĆ,
PROVESTI PRIJEPODNE U IGRI SA SVOJIM VRŠNJACIMA,
UKLJUČITI SE U RAZLIČITE AKTIVNOSTI
KOJE SU ORGANIZIRANE
U SOBAMA I NA VANJSKOM PROSTORU.
 
DOBRO DOŠLI !
 
 

28.04.2016.    
 


     UPISI DJECE U PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA  ZA
                             PEDAGOŠKU 2016./ 2017. GODINU

 
Dječji vrtić Petrinjčica, Petrinja primati će zahtjeve za upis djece predškolske dobi u programe  predškolskog odgoja i obrazovanja od 02.05.2016. do 13.05.2016.  i to za:
 
- REDOVITI PROGRAM  (za djecu koja do 31. kolovoza 2016. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u školu)- uz zahtjev za upis djeteta priložiti potrebnu dokumentaciju navedenu u zahtjevu
 
- PROGRAM PREDŠKOLE  (obvezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovnim programom)- uz zahtjev za upis priložiti samo rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih (preslika bez obzira na datum izdavanja)
 
Rezultati upisa biti će objavljeni na oglasnim pločama vrtića  2. lipnja 2016. godine.
 
Roditelj ili staratelj nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Petrinjčica do 17.06.2016.g.
 
Prije uključivanja djeteta u odgojnu skupinu, roditelj je obavezan obaviti uz nazočnost djeteta inicijalni razgovor sa stručnim timom vrtića te dostaviti preslik cjepnog kartona djeteta
 
Zahtjev za upis možete podići u svim objektima vrtića i na web stranici vrtića, a predati u tajništvo vrtića (Milana Dujnića 25) od 8-14 sati.

Za sve ostale informacije možete nazvati : 813-160, 815-134  
       ili pogledati na web stranici Vrtića:  www.vrtic-petrinjcica.hr
 

 


09.03.2016.    
 


 Predstavljeni projekti iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo Vlade Republike Hrvatske za područje predškolskog odgoja
 
Dječji vrtić Petrinjčica iz Petrinje bio je domaćin 5. regionalne smotre projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo za predškolske ustanove čiji je organizator Agencija za odgoj i obrazovanje iz Zagreba, koja se održala 08.03.2016.
Smotra je okupila stotinjak  djelatnika iz predškolskih ustanova s područja tri županije - Karlovačke, Sisačko - moslavačke i Zagrebačke županije.
Prigodnim riječima sudionicima smotre obratili su se mr.sc. Andreja Silić, viša savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje; Nataša Vidović, ravnateljica Dječjeg vrtića Petrinjčica i koordinatorica regionalne smotre Gordana Pećirko, odgojiteljica savjetnica.
Gradonačelnik Grada Petrinja Darinko Dumbović pozdravio je sudionike skupa i zahvalio se odgojiteljima što vode brigu o djeci. Naznačio je kako je Petrinji prioritet da postane "Grad prijatelj djece".
U glazbenom dijelu nastupio je Gradski dječji zbor HPD - a "Slavulj" Petrinja uz glasovirsku pratnju Karla Ivančića i voditeljicu Vesnu Brebrić.
A da sudionici smotre ne bi bili gladni pobrinula se Udruga Humanika iz Petrinje svojom bogatom ponudom makrobiotičkih delicija jer, kako nas oni uče-  "naše je pravo hraniti se zdravo".
Glavni cilj ove smotre bio je pokazati na koje se sve načine ostvaruju dječja prava u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te prezentirati mogućnosti i primjere kroz praksu. Ovo je prilika da se prezentira i vidi ono najbolje što se s djecom radilo na području ljudskih i građanskih prava u proteklih godinu dana.
Na smotri je prezentirano 11 projekata.
Projekt "Što više znam, bolje mogu mijenjati svijet!" – DV Velika Gorica
Projekt "Čarolija voća"– DV Sisak Stari
Projekt "Kam se meće koje smeće?"– DV Maslačak; Zaprešić
Projekt "Svi smo mi različiti i to nas obogaćuje"– DV Sisak Novi
Projekt "Srednjovjekovna kulturna baština" - DV Četiri rijeke; Karlovac
Projekt "Volim i prihvaćam sebe i druge"– DV Petrinjčica; Petrinja
Projekt "Darovito dijete istražuje svijet"– DV Lojtrica; Velika Mlaka
Projekt "Konj - moj prijatelj"– DV Sisak Novi
Projekt "Super je biti različit"– DV Dugo Selo
Projekt "Zaboravljena bakina škrinja"– DV Proljeće; Kloštar Ivanić
Projekt "Mozaik nenasilja"– DV Velika Gorica
Prosudbeno povjerenstvo koje čine prof. Mirjana Milanović s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; mr.sc. Andreja Silić; Darija Drviš, prof. ; Vedrana Debijađi, prof.; Dina Rendulić, prof.; Gordana Pećirko, odgojiteljica - savjetnica i Nataša Vidović, ravnateljica odabralo je 2 najuspješnija projekta (jednu Power point prezentaciju i jedan plakat) koji će biti prezentirani na državnoj smotri projekata u Zagrebu.
Odabrani projekti su "Svi smo mi različiti i to nas obogaćuje"– DV Sisak Novi i "Darovito dijete istražuje svijet"– DV Lojtrica; Velika Mlaka.

 
       
24.02.2016.    
 


 U utorak, 23.2.2016. godine u objektu Izvor održana je radionica za osoblje vrtića o CAP programu- programu primarne prevencije zlostavljanja djece. Cilj radionice je senzibiliziranje svih zaposlenika za problem zlostavljanja, upoznavanje s potrebom i obvezom odraslih osoba da zaštite djecu te upoznavanje sa zakonskim obvezama odraslih u slučajevima zlostavljanja.
Radionicu su vodile: Višnja Vukša, Mira Čačić, Anabela Kunert i Gordana Pećirko.

Danas u srijedu 24.2.2016. održava se roditeljski sastanak i radionica za roditelje djece u godini pred polazak u školu na temu CAP programa.
 

22.01.2016.    
 
Energetska obnova objekta Izvor

 Projekt je početkom rujna 2015. godine prijavljen na pilot projekt MGIPU- Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. 
21.12.2015. zaprimljena je Odluka MGIPU o financiranju predmetnog projekta u iznosu od 30% prihvatljivih troškova projekta, dakle u iznosu od 985.589,07 kuna (sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj)
12.01.2016. zaprimljena je odluka FZOEU o financiranju predmetnog projekta u iznosu od 60% prihvatljivih troškova projekta, u iznosu od 1.971.718,15 kuna. Preostalih 10% prihvatljivih troškova snosi Dječji vrtić (328.619,69 kuna+ neprihvatljivi troškovi 1.069.458,75 kuna odnosno ukupno 1.398.078,44 kuna).
20.01.2016. zaprimljen je nacrt Ugovora o sufinanciranju predmetnog projekta
 
Cilj ovog projekta je smanjiti potrošnju energije i štetnih emisija CO2. Provest će se 4 građevinske mjere za poboljšanje toplinske zaštite ovojnice (rekonstrukcija krova iznad grijanog prostora, izolacija vanjskog zida, izolacija poda prema tlu i zamjena dijela vanjske stolarije), 2 stolarijske mjere (ugradnja solarnih toplinskih kolektora za pripremu tople vode i ugradnja termostatskih radijatorskih ventila) , te 3 elektrotehničke mjere(zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom, uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom, uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode). Provedbom ovih mjera u Vrtiću  planira se postići ušteda od 72,03% toplinske energije za grijanje te će se vrtić svrstati iz dosadašnjeg energetskog razreda E u razred B. 
 
Projektne aktivnosti i elementi su:
- energetska obnova
- usluge stručnog nadzora građenja (izvođenja radova)
- izrada izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata nakon provedene enu obnove
- promidžba i vidljivost
- projektni menadžment (upravljanje i administracija)
 
Također smo 14.07.2015. prijavili na pilot projekt MGIPU- Izrada projektne dokumentacije energetske obnove zgrada i korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, gdje su odobrena navedena sredstva u 100% iznosu te imamo potpisane Ugovore o sufinanciranju izrade glavnih projekata energetske obnove za dva objekta- Izvor i Slap (145.000,00 i 45.000,00 kuna)
 

 
       
14.01.2016.    
 


 Na temelju  članka 59. Zakona  o radu ( NN 93/14) i članka 28. Zakona  o predškolskom odgoju  i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Petrinjčica objavljuje

                                                   JAVNI    POZIV
 
za   dostavu prijava  za stručno osposobljavanje  za rad
bez zasnivanja radnog odnosa u Dječjem vrtiću Petrinjčica
 u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom, za radno mjesto:
 
 ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE- 3 polaznika
Uvjeti: prema čl. 24.  Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN  10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97)
Prijavi treba priložiti:
- životopis
- presliku diplome
- presliku domovnice
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- potvrdu nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da nije osuđena za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ne stariju od 30 dana)
- presliku osobne iskaznice
Na Javni poziv mogu se javiti osobe oba spola.
Prijave s potrebnim dokazima podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Stručno osposobljavanje za rad odgojitelja“ na adresu: Dječji vrtić Petrinjčica, Petrinja, M. Dujnića 25, u roku osam dana od dana objave Javnog poziva.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Nakon dobivanja odobrenja od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o sufinanciranju stručnog osposobljavanja odabranih kandidata, s istima će se sklopiti ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
 

14.01.2016.    
 


 Na temelju članka 26.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „ Narodne novine“ br. 10/97,107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg  vrtića Petrinjčica, Petrinja objavljuje
 
 
                                                                   NATJEČAJ
 
                                                            za izbor odgojitelja
 
Odgojitelj predškolske djece  - 1 izvršitelj s položenim stručnim ispitom
 
Rad u programu predškole  (Petrinja, Jabukovac) na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu 28 sati tjedno od 01.02.2016. g. do 31.05.2016.g.
 
Uvjeti sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13) 
 
Prijavi treba priložiti:
- životopis
- presliku diplome
- presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
- presliku domovnice
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana)
 
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
 
Prijave za natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za odgojitelja“ na adresu:
Dječji vrtić Petrinjčica,Petrinja, M. Dujnića 25, u roku osam dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 

14.01.2016.    
 


 Na temelju članka 26.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „ Narodne novine“ br. 10/97,107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg  vrtića Petrinjčica, Petrinja objavljuje
 
 
                                                                    NATJEČAJ
 
                                                               za izbor odgojitelja
 
Odgojitelj predškolske djece  - 1 izvršitelj s položenim stručnim ispitom
 
Rad u programu predškole  (Petrinja, Gora) na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu 21 sati tjedno od 01.02.2016.g. do 31.05.2016.g.
 
Uvjeti prema članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13) 
 
Prijavi treba priložiti:
- životopis
- presliku diplome
- presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
- presliku domovnice
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana)
 
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
 
Prijave za natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za odgojitelja“ na adresu:
Dječji vrtić Petrinjčica,Petrinja, M. Dujnića 25, u roku osam dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 

14.01.2016.    
 


 Na temelju članka 26.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „ Narodne novine“ br. 10/97,107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg  vrtića Petrinjčica, Petrinja objavljuje
 
 
                                                             NATJEČAJ
 
                                                     za izbor odgojitelja
 
Odgojitelj predškolske djece  - 1 izvršitelj s položenim stručnim ispitom
 
Rad u programu predškole  (Petrinja, Mošćenica) na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu 28 sati tjedno od 01.02.2016. g. do 31.05.2016.g.
 
Uvjeti sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13) 
 
Prijavi treba priložiti:
- životopis
- presliku diplome
- presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
- presliku domovnice
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana)
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
 
Prijave za natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za odgojitelja“ na adresu:
Dječji vrtić Petrinjčica,Petrinja, M. Dujnića 25, u roku osam dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
 
 
 

26.10.2015.    
 


                         Upravno vijeće Dječjeg vrtića Petrinjčica objavljuje

                                                             JAVNI    POZIV

 za obavljanje poslova pomagača u nastavi djeci s teškoćama u razvoju  Dječjeg vrtića Petrinjčica  – 1 izvršitelj

Rad na određeno vrijeme do 30.06.2016.godine u punom radnom vremenu.
 
Uvjeti: 
Mjera HZZ-a „Mladi za mlade“ – pomagači u nastavi
-nezaposlene osobe do 29 godina sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u četverogodišnjem trajanju, prijavljene u evidenciji HZZ-e 24 mjeseca 
 
Prijavi treba priložiti:
- životopis
- presliku svjedodžbe
- presliku domovnice
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- potvrdu nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da nije osuđena za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ne stariju od 30 dana)
- potvrdu HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih 
- presliku osobne iskaznice
Na Javni poziv mogu se javiti osobe oba spola.
 
Prijave s potrebnim dokazima podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Pomagač u nastavi“ na adresu: Dječji vrtić Petrinjčica, Petrinja, M. Dujnića 25, u roku osam dana od dana objave Javnog poziva.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Ugovor o radu će se sklopiti s kandidatima čije uključenje u program odobri HZZ, sukladno svojim pravilima odnosno mjeri za poticanje zapošljavanja.
Prije sklapanja ugovora izabrani kandidat dužan je priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje traženih poslova.
 

13.10.2015.    
 


 Na temelju  članka 59. Zakona  o radu ( NN 93/14) i članka 28. Zakona  o predškolskom odgoju  i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Petrinjčica objavljuje

                                                                JAVNI    POZIV
 
 za   dostavu prijava  za stručno osposobljavanje  za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Dječjem vrtiću Petrinjčica u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom, za radno mjesto:
 
 ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE- 5 polaznika
Uvjeti: prema čl. 24.  Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN  10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97)
Prijavi treba priložiti:
- životopis
- presliku diplome
- presliku domovnice
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- potvrdu nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da nije osuđena za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ne stariju od 30 dana)
- presliku osobne iskaznice
Na Javni poziv mogu se javiti osobe oba spola.
Prijave s potrebnim dokazima podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Stručno osposobljavanje za rad odgojitelja“ na adresu: Dječji vrtić Petrinjčica, Petrinja, M. Dujnića 25, u roku osam dana od dana objave Javnog poziva.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Nakon dobivanja odobrenja od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o sufinanciranju stručnog osposobljavanja odabranih kandidata, s istima će se sklopiti ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
 
 

13.10.2015.    
 


 Na temelju članka 26.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „ Narodne novine“ br. 10/97,107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg  vrtića Petrinjčica, Petrinja objavljuje
 
                                                           NATJEČAJ
 
                                                      za izbor odgojitelja
 
Odgojitelj predškolske djece  - 1 izvršitelj s položenim stručnim ispitom
 
Rad na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, zamjena za bolovanje
 
Uvjeti sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 137/97 )
 
Pisanoj prijavi treba priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi u preslici
- dokaz o položenom stručnom ispitu u preslici
- dokaz o hrvatskom državljanstvu  u preslici
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 
- potvrdu nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da nije osuđena za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ne stariju od 30 dana)
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
 
Prijave za natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za odgojitelja“ na adresu:
Dječji vrtić Petrinjčica,Petrinja, M. Dujnića 25, u roku osam dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
 
 

21.09.2015.    
 


 
         OBAVIJEST RODITELJIMA DJECE  PROGRAMA PREDŠKOLE
 
PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU POLAZNIKE PROGRAMA PREDŠKOLE U OBJEKTU IZVOR (M.DUJNIĆA 25) POČINJE U PONEDJELJAK, 5.10.2015.g.
 
 
PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU POLAZNIKE PROGRAMA PREDŠKOLE U OBJEKTU  SLAP (I.B.MAŽURANIĆ12)POČINJE U ČETVRTAK, 1.10.2015.g.
 
 
 
   PODRUČNI OBJEKT: „ S L A P „ – UL.I.B.MAŽURANIĆ 12
ODGOJNA  SKUPINA DJECE  PROGRAMA  PREDŠKOLE – 1.
 
DANI U TJEDNU : UTORAK OD 16,00 DO 19,00 SATI
                        ČETVRTAK    OD 16,00 DO 19,00 SATI
 
1. ANAMARIJA AVRAMOVIĆ 9.9.2009.
2. BLAŽ BELOŠEVIĆ               13.2.2009.
3. BARBARA BORŠIĆ               9.11.2009.
4. KIARA BUNJAN     13.10.2009.
5. SVEN ČIŽMEŠIJA               11.1.2010.
6. EMANUELA GAVRANOVIĆ        30.6.2009.
7. DARIO GUDIĆ                26.9.2009.
8. MIA HORVATIĆ                  1.8.2009.
9. ELLA KLARIĆ             12.11.2009.
10. ROKO MARĐETKO     12.12.2008.
11. NIKO PAVLOVIĆ               16.2.2010.
12. PAOLA PENTEK                 8.9.2009.
13. MIHAEL PRŠA         7.4.2010.
14. TONY ROSS            12.11.2009.
15. LUCIJA RUPČIĆ                  6.4.2009.
16. ZORA VERONIKA SEKULIĆ 1.6.2009.
17. FRANJO ŠMIGMATOR       26.4.2009.
18. SARA ŠOLAJA       23.2.2010.
19. LANA ŠURBEK       27.2.2009.
20. LUKA ŠUŠMEG     14.11.2009.
21. SARA VUČKOVIĆ               17.8.2008.
22. LANA ZALUŠKI               26.7.2009.
 
 

  PODRUČNI OBJEKT „ S L A P „  - UL. I.B.MAŽURANIĆ 12
ODGOJNA SKUPINA DJECE PROGRAMA PREDŠKOLE – 2.
 
 
DANI U TJEDNU : UTORAK     OD 16,00 DO 19,00 SATI
               ČETVRTAK   OD 16,00 DO 19,00 SATI
 
 
1. DOMAGOJ ADRIĆ          28.1.2010.
2. NATALIJA CEKOVIĆ  16.9.2009.
3. PATRIK ČAVRAG             5.4.2009.
4. NATALIJA DELIGEGIĆ 13.11.2009.
5. PETRA DELIGEGIĆ   27.6.2008.
6. MATEJ DOLENAC            27.7.2009.
7. PATRICIJA DUBRAVAC  18.11.2009.
8. MARTA KENĐEL      8.3.2010.
9. DAMJAN KOSITER           26.1.2010.
10. GABRIJELA LUKIĆ   11.9.2009.
11. MARTA MALOVIĆ         13.11.2009.
12. DANIEL MAJIĆ           19.4.2009.
13. TEO MAMIĆ        12.11.2009.
14. IVAN MARIJAN        17.10.2009.
15. STEFANO MIANOVIĆ  5.11.2009.
16. MILKA PURGAR         1 .11.2009.
17. TIJA RADOŠEVIĆ            8.7.2009.
18. GABRIELA RAJIĆ            5.9.2009.
19. LORENA TURK 25.5.2009.
20. IGNACIO VIDOVIĆ         1.12.2009.
21. EMA VUJIĆ        12.10.2009.
22. LEA ZAGOREC 15.12.2009.
 
 
 
 
 
 CENTRALNI OBJEKT „ I Z V O R “ – UL.M.DUJNIĆA 25
ODGOJNA SKUPINA DJECE PROGRAMA PREDŠKOLE  -1.
 
 
DANI U TJEDNU : PONEDJELJAK     OD 16,00 DO 19,00 SATI
                             SRIJEDA    OD 16,00 DO 19,00 SATI
  
 
1. IVANO BALEN 13.2.2010.
2. DARISS  BEĆIRSPAHIĆ 11.5.2009.
3. HANA ČAUŠEVIĆ 22.1.2010.
4. MARKO ĐURĐEVIĆ 24.1.1010.
5. JOHANNA SUZANA EISELE 25.8.2009.
6. VIKTOR JAKOVIĆ 29.9.2009.
7. EMA KOVAČEVIĆ 29.11.2009.
8. KREŠIMIR KRMPOTIĆ 21.9.2009.
9. MIA LUKAČEVIĆ 25.8.2009.
10. LUKAS OBRADOVIĆ 3.1.2010.
11. MARIJA MAMIĆ 7.1.2010.
12.  DORA MARUNIĆ 19.12.2009.
13. SERGEJ MARTINOVIĆ 15.11.2009.
14. MATKO MRAZOVAC 27.11.2009.
15. PETRA  NANUMOVSKI 15.4.2009.
16. ROKO RADUČEVIĆ 28.6.2009.
17. MATEJ PEJAKOVIĆ 19.4.2010.
18. STJEPAN PETRIĆ 25.4.2010.
19. IVA ROKSA 29.9.2009.
20. EMANUEL STUPARIĆ 17.12.2009.
21. UNA SOVIĆ 19.3.2009.
22. LUCIA ŠTERC 20.2.2010.
23. NOA VRAČAN 29.9.2009.
 
 

    CENTRALNI OBJEKT „ I Z V OR „ – UL.M.DUJNIĆA 25
ODGOJNA SKUPINA DJECE PROGRAMA PREDŠKOLE – 2.
 
 
 
DANI U TJEDNU : PONEDJELJAK OD 16,00 DO 19,00 SATI
                        SRIJEDA OD 16,00 DO 19,00 SATI
 
 
 
1. LUCIJA ANTOLOVIĆ 25.5.2009.
2. ESTERA BERLANČIĆ 1.11.2009.
3. IVAN BJELAC 30.6.2009.
4. IVAN  BIREK 1.2.2010.
5. NOA BLAŽEVIĆ 26.2.2010.
6. STELA BLAŽEVIĆ 14.7.2009.
7. SANELA ĆIBRIĆ 7.5.2009.
8. LANA ĆUMURDŽIĆ 20.2.2010.
9. ANDREA ĆUMURDŽIĆ 31.5.2009.
10. LOVRO DASOVIĆ 16.9.2009.
11. SARA DOBINJKIĆ 19.7.2009.
12. MANUELA DUNDJER 13.7.2009.
13. LANA FAČKO 22.10.2009.
14. IVAN GOGA 21.4.2010.
15. LEON GRAONIĆ 31.1.2010.
16. LOVRO JURIĆ 5.2.20101.
17. NATALIA KARADAK 17.8.2009.
18. ROBERT KARADAK 14.6.2009.
19. LAURA KRIŠO 25.2.2009.
20. LEON LIPOVAC 19.1.2010.
21. TEA MIHELIĆ 19.10.2009.
22. LUKA MILIČEVIĆ 29.6.2009.
23. SARA NADAŽDI 7.10.2009.
24. IVA ŠARIĆ 28.2.2010.
 
 
 

CENTRALNI OBJEKT „IZVOR“-UL.M.DUJNIĆA 25
ODGOJNA SKUPINA PROGRAMA  PREDŠKOLE - 3.
 
 
 
DANI U TJEDNU : PONEDJELJAK OD 16,00 DO 19,00 SATI
                         SRIJEDA OD  16,00 DO 19,00 SATI
 
 
 
1. PETAR BAKRAČ        10.1.2008.
2. TOMISLAV BARUKČIĆ          29.1.2010. 
3. DEJAN BIJELIĆ         29.5.2009.
4. ANTONIJA BLAŽEKOVIĆ         8.4.2009.
5. LANA BLAŽEVIĆ           7.3.2010.
6. LUCIJA BOGDANOVIĆ        16.4.2009.
7. DEAN ĆORKOVIĆ          4.3.2010.
8. HANA DEVČIĆ        31.1.2010.
9. MIHAEL DUJLOVIĆ           1.6.2009.
10. HRVOJE JAKUŠ         26.9.2009.
11. MARTA MARTIĆ         14.8.2009.
12. TEA MATOŠEVIĆ         25.9.2009.
13. DOROTEA MUŽA       17.10.2009.
14. ROBERT PAPIĆ         13.3.2010.
15. LANA PEZIĆ         18.7.2009.
16. DANIJELA PRERADOVIĆ   17.10.2009.
17. GABRIJELA PRERADOVIĆ 17.10.2009.
19. TARA PREČANICA   12.8.2009.
20. LUNA PRŠIĆ           10.5.2009.
21. IVAN VIDOVIĆ           2.12.2009.
22. DAVID VUJNOVIĆ          21.4.2009. 
 
 
 

DIJETE U PREDŠKOLI TREBA IMATI:
 
1. ŠLAPE
2. BLOK ZA CRTANJE (BROJ 3.) 2 KOMADA
3. KOLAŽ PAPIR
4. DRVENE BOJE
5. 1 PASTELE
6. VODENE BOJE I KIST
7. FLOMASTERI
8. LJEPILO, ŠKARICE
9. OLOVKA, ŠILJILO, GUMICA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03.09.2015.    
 


 Na temelju čl. 26.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „ Narodne novine“ br. 10/97,107/07 i 94/13) )  Dječji vrtić Petrinjčica, Petrinja objavljuje
 
                                                                  NATJEČAJ
 
                                                            za izbor odgojitelja
 
Odgojitelj predškolske djece  - 1 izvršitelj
 
Rad u programu predškole na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu 7 sati tjedno
 
Uvjeti: prema članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10/97,107/07, 94/13)
 
Prijavi treba priložiti:
- životopis
- presliku diplome
- presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
- presliku domovnice
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko  osiguranje 
- uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana)
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
 
Prijave za natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za odgojitelja“ na adresu:
Dječji vrtić Petrinjčica,Petrinja, M. Dujnića 25, u roku osam dana od dana objave natječaja.
 
 
 

03.09.2015.    
 


 Na temelju čl. 26.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „ Narodne novine“ br. 10/97,107/07 i 94/13) )  Dječji vrtić Petrinjčica, Petrinja objavljuje
 
                                                              NATJEČAJ
 
                                                     za izbor odgojitelja
 
Odgojitelj predškolske djece  - 2 izvršitelja
 
Rad u programu predškole na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu 14 sati tjedno
 
Uvjeti: prema članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10/97,107/07, 94/13)
 
Prijavi treba priložiti:
- životopis
- presliku diplome
- presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
- presliku domovnice
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko  osiguranje 
- uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana)
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
 
Prijave za natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za odgojitelja“ na adresu:
Dječji vrtić Petrinjčica,Petrinja, M. Dujnića 25, u roku osam dana od dana objave natječaja.
 

25.08.2015.    
 


                                 Upravno vijeće Dječjeg vrtića Petrinjčica objavljuje
                                                             
                                                                   JAVNI    POZIV
 
  za obavljanje poslova pomagača u nastavi djeci s teškoćama u razvoju  Dječjeg vrtića Petrinjčica  – 3 izvršitelja
Rad na određeno vrijeme do 30.06.2016.godine u punom radnom vremenu.

Uvjeti: 
Mjera HZZ-a „Mladi za mlade“ – pomagači u nastavi
-nezaposlene osobe do 29 godina sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u četverogodišnjem trajanju, prijavljene u evidenciji HZZ-e 24 mjeseca 

Prijavi treba priložiti:
- životopis
- presliku svjedodžbe
- presliku domovnice
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- potvrdu nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da nije osuđena za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ne stariju od 30 dana)
- potvrdu HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih 
- presliku osobne iskaznice

Na Javni poziv mogu se javiti osobe oba spola.

Prijave s potrebnim dokazima podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Pomagač u nastavi“ na adresu: Dječji vrtić Petrinjčica, Petrinja, M. Dujnića 25, u roku osam dana od dana objave Javnog poziva.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Ugovor o radu će se sklopiti s kandidatima čije uključenje u program odobri HZZ, sukladno svojim pravilima odnosno mjeri za poticanje zapošljavanja.
Prije sklapanja ugovora izabrani kandidat dužan je priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje traženih poslova.
 

17.08.2015.    
 


 Na temelju članka 26.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „ Narodne novine“ br. 10/97,107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg  vrtića Petrinjčica, Petrinja objavljuje
 

                                                                 NATJEČAJ
 
                                                           za izbor odgojitelja
 
Odgojitelj predškolske djece  - 1 izvršitelj s položenim stručnim ispitom
 
Rad u redovitom programu  na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 
Uvjeti sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 137/97 )
 
Pisanoj prijavi treba priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi u preslici
- dokaz o položenom stručnom ispitu u preslici
- dokaz o hrvatskom državljanstvu  u preslici
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko  osiguranje 
- potvrdu nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da nije osuđena za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ne stariju od 30 dana)
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
 
Prijave za natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za odgojitelja“ na adresu:
Dječji vrtić Petrinjčica,Petrinja, M. Dujnića 25, u roku osam dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
 
 

17.08.2015.    
 


 Na temelju članka 26.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „ Narodne novine“ br. 10/97,107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg  vrtića Petrinjčica, Petrinja objavljuje
 
 
                                                                 NATJEČAJ
 
                                                         za izbor odgojitelja
 
Odgojitelj predškolske djece  - 1 izvršitelj s položenim stručnim ispitom
 
Rad na određeno vrijeme u punom radnom vremenu od 31.08.2015. do 15.06.2016.
 
Uvjeti sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 137/97 )
 
Pisanoj prijavi treba priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi u preslici
- dokaz o položenom stručnom ispitu u preslici
- dokaz o hrvatskom državljanstvu  u preslici
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 
- potvrdu nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da nije osuđena za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ne stariju od 30 dana)
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
 
Prijave za natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za odgojitelja“ na adresu:
Dječji vrtić Petrinjčica,Petrinja, M. Dujnića 25, u roku osam dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 

02.06.2015.    
 


 Rezultati upisa djece za pedagošku 2015./2016.godinu objavljeni su na oglasnim pločama vrtića
13.05.2015.    
 


 DJEČJI VRTIĆ PETRINJČICA POZIVA VAS NA DAN OTVORENIH VRATA

u četvrtak 14. svibnja 2015. od 9,30 do 11,30 sati

Otvaramo vrata za sve koji žele vidjeti čime se bave, kako žive, igraju se i odrastaju djeca našeg grada!

Djeca- budući polaznici vrtića mogu u pratnji svojih roditelja posjetiti vrtić, razgledati likovnu izložbu djece, provesti prijepodne u igri sa svojim vršnjacima i uključiti se u različite aktivnosti05.02.2015.    
 


 Na temelju članka 26.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „ Narodne novine“ br. 10/97,107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg  vrtića Petrinjčica, Petrinja objavljuje
 
                                                                     NATJEČAJ
 
                                                               za izbor odgojitelja
 
Odgojitelj predškolske djece  - 1 izvršitelj s položenim stručnim ispitom
 
Rad u redovitom programu  na određeno vrijeme u punom radnom vremenu od 03.03.2015. g. do 19.06.2015.g.
 
Uvjeti sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 137/97 )
 
Pisanoj prijavi treba priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi u preslici
- dokaz o položenom stručnom ispitu u preslici
- domovnicu u preslici
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
- osiguranje 
- potvrdu nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da nije osuđena za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ne stariju od 30 dana)
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
 
Prijave za natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za odgojitelja“ na adresu:
Dječji vrtić Petrinjčica,Petrinja, M. Dujnića 25, u roku osam dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
 

15.01.2015.    
 


 Na temelju članka 26.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „ Narodne novine“ br. 10/97,107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg  vrtića Petrinjčica, Petrinja objavljuje

                                                                NATJEČAJ
 
                                                         za izbor odgojitelja
 
Odgojitelj predškolske djece  - 1 izvršitelj s položenim stručnim ispitom
 
Rad u programu predškole  (Petrinja, Jabukovac) na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu 28 sati tjedno od 02.02.2015. g. do 29.05.2015.g.
 
Uvjeti sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13) 
 
Prijavi treba priložiti:
- životopis
- presliku diplome
- presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
- presliku domovnice
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana)
 
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
 
Prijave za natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za odgojitelja“ na adresu:
Dječji vrtić Petrinjčica,Petrinja, M. Dujnića 25, u roku osam dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 
 
 
Na temelju članka 26.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „ Narodne novine“ br. 10/97,107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg  vrtića Petrinjčica, Petrinja objavljuje
 
 
                                                             NATJEČAJ
 
                                                     za izbor odgojitelja
 
Odgojitelj predškolske djece  - 1 izvršitelj s položenim stručnim ispitom
 
Rad u programu predškole  (Petrinja, Gora) na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu 28 sati tjedno od 02.02.2015.g. do 29.05.2015.g.
 
Uvjeti prema članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13) 
 
Prijavi treba priložiti:
- životopis
- presliku diplome
- presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
- presliku domovnice
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana)
 
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
 
Prijave za natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za odgojitelja“ na adresu:
Dječji vrtić Petrinjčica,Petrinja, M. Dujnića 25, u roku osam dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
 
 
 
Na temelju članka 26.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „ Narodne novine“ br. 10/97,107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg  vrtića Petrinjčica, Petrinja objavljuje
 
 
                                                               NATJEČAJ
 
                                                       za izbor odgojitelja
 
Odgojitelj predškolske djece  - 1 izvršitelj s položenim stručnim ispitom
 
Rad u programu predškole  (Petrinja, Mošćenica) na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu 21 sati tjedno od 02.02.2015. g. do 29.05.2015.g.
 
Uvjeti sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13) 
 
Prijavi treba priložiti:
- životopis
- presliku diplome
- presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
- presliku domovnice
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana)
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
 
Prijave za natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za odgojitelja“ na adresu:
Dječji vrtić Petrinjčica,Petrinja, M. Dujnića 25, u roku osam dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
 
 
 
 
 

23.10.2014.    
 


 Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „ Narodne novine“ br. 10/97,107/07 i 94/13) ) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Petrinjčica,  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Petrinjčica raspisuje:
 
                                                            NATJEČAJ
         za izbor i  imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Petrinjčica, Petrinja
 
Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava  uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika, prema odredbama  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
Ravnatelj se imenuje na četiri godine.
 
 Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
-     životopis,
-     presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi 
-     dokaz o položenom stručnom ispitu ili  dokaz da je osoba oslobođena obveze 
      polaganja
-     dokaz o radnom iskustvu u djelatnosti predškolskog odgoja 
      (potvrda  o podacima  evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
- potvrdu nadležnog suda  da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da nije osuđena za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ne stariju od dana objave natječaja)
- presliku osobne iskaznice
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se primaju u roku  8 dana od dana objave natječaja.
Prijave s naznakom “  Natječaj za ravnatelja“ podnose se u zatvorenoj omotnici  na adresu :
Dječji vrtić  Petrinjčica 
 M. Dujnića 25 , 44250 Petrinja
 
Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. 
 

23.09.2014.    
 


 Na temelju čl. 26.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) ) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Petrinjčica,  Upravno vijeće raspisuje

                                                       NATJEČAJ
 
                                               za izbor odgojitelja 
 
Odgojitelj predškolske djece -2 izvršitelja s položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, zamjena odgojitelja

Uvjeti: prema čl. 24.  Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(NN  10/97, 107/07,94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97)
 
Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:
- životopis
- ovjerenu presliku diplome
- presliku domovnice
- dokaz  o položenom stručnom ispitu
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog  zavoda za mirovinsko  
  osiguranje
- uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana )
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Osoba koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
 
Prijave se podnose  u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za odgojitelja“ na adresu: Dječji vrtić Petrinjčica, Petrinja, M. Dujnića 25, u roku osam dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Natječaj vrijedi od 23.09.2014.g. do 01.10.2014.g.
 
 
 

10.09.2014.    
 


 Na temelju  članka 59. Zakona  o radu ( NN 93/14) i članka 28. Zakona  o predškolskom odgoju  i obrazovanju (NN 10/97 ,107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Petrinjčica objavljuje
                                         JAVNI    POZIV
za   dostavu prijava  za stručno osposobljavanje  za rad
bez zasnivanja radnog odnosa u Dječjem vrtiću Petrinjčica
 u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom, za radno mjesto:
 
 ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE- 3 polaznika
Uvjeti: prema čl. 24.  Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN  10/97, 107/07,94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97)
 
Prijavi treba priložiti:
- životopis
- presliku diplome
- presliku domovnice
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana)
- presliku osobne iskaznice
Na Javni poziv mogu se javiti osobe oba spola.
 
Prijave s potrebnim dokazima podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Stručno osposobljavanje za rad odgojitelja“ na adresu: Dječji vrtić Petrinjčica, Petrinja, M. Dujnića 25, u roku osam dana od dana objave Javnog poziva.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Nakon dobivanja odobrenja od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o sufinanciranju stručnog osposobljavanja odabranih kandidata, s istima će se sklopiti ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
 

10.09.2014.    
 


 Na temelju čl. 26.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) ) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Petrinjčica,  Upravno vijeće raspisuje
                                                NATJEČAJ
                                          za izbor odgojitelja 
 
Odgojitelj predškolske djece -1 izvršitelj s položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme, rad u programu predškole 7 sati tjedno
     
Uvjeti: prema čl. 24.  Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(NN  10/97, 107/07,94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97)
 
Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:
- životopis
- ovjerenu presliku diplome
- presliku domovnice
- dokaz  o položenom stručnom ispitu
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog  zavoda za mirovinsko  
  osiguranje
- uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana )
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Osoba koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
 
Prijave se podnose  u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za odgojitelja“ na adresu: Dječji vrtić Petrinjčica, Petrinja, M. Dujnića 25, u roku osam dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 

10.09.2014.    
 


 Na temelju čl. 26.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) ) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Petrinjčica,  Upravno vijeće raspisuje
 
                                                             NATJEČAJ
 
                                                          za izbor odgojitelja 
 
Odgojitelj predškolske djece -2 izvršitelja s položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme, rad u programu predškole 14 sati tjedno
     
Uvjeti: prema čl. 24.  Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(NN  10/97, 107/07,94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97)
 
Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:
- životopis
- ovjerenu presliku diplome
- presliku domovnice
- dokaz  o položenom stručnom ispitu
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog  zavoda za mirovinsko  
  osiguranje
- uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana )
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Osoba koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
 
Prijave se podnose  u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za odgojitelja“ na adresu: Dječji vrtić Petrinjčica, Petrinja, M. Dujnića 25, u roku osam dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 

01.09.2014.    
 


Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97,107/07,94/13) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Petrinjčica, Upravno vijeće raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto spremačice - 2 izvršitelja, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom Uvjeti: završena osnovna škola, (članak 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću NN 137/97 ) Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: - životopis, - presliku svjedodžbe - presliku domovnice - potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da nije osuđena za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 30 dana) Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva. Prijave za natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za spremačicu“ na adresu: Dječji vrtić Petrinjčica, Petrinja, M. Dujnića 25, u roku osam dana od dana objave natječaja.
30.04.2014.    
 
RADIONICE ZA RODITELJE „RASTIMO ZAJEDNO“

 Kao dio šireg programa UNICEF-a za podršku roditeljstva „Prve tri su najvažnije“ nastale su radionice za roditelje „Rastimo zajedno“ , a provode se s roditeljima najmlađe djece. U dječjem vrtiću Petrinjčica  provode se radionice već pet godina zaredom i  ovih dana je završen još jedan ciklus radionica . Voditeljice radionica su odgojiteljica Marina Preradović Kosak, ravnateljica Nataša Vidović i pedagoginja Višnja Vukša.
Dobar roditelj često se pita da li postupa dobro, je li prestrog, preblag, dosljedan ili nedosljedan. Što njegovom djetetu zaista treba? Čini li dovoljno? Kako biti dobar roditelj koji postupa u najboljem interesau djeteta?
Tijekom 11 susreta roditelji su nalazili vlastite odgovore na ova i druga pitanja zajedno s drugim roditeljima i voditeljicama radionica. Roditelj najbolje poznaje svoje dijete i sebe, ali iskustva stručnjaka i drugih roditelja su dobrodošla. 
Nitko ne zna sve odgovore na sva pitanja sam!
Na radionicama za roditelje „Rastimo zajedno“ kroz predavanja i vježbe roditelji stječu znanja i vještine za bolji odnos s djetetom, kroz razgovor izmjenjuju iskustva o rješavanju problema s djetetom, kroz druženja  postaju sigurniji , jači, samopouzdaniji. 
 
Što su rekli roditelji na kraju:
 
Radionice su super i trebalo bi što više roditelja sudjelovati.
Vidjela sam gdje griješim
Naučila sam kako biti bolji roditelj, kako prepoznati svoje i djetetove potrebe.
Pokušati ću biti bolji roditelj. Slušati, razumijeti, voljeti, paziti i maziti .
Saznao sam kakav sam u biti roditelj, te smatram to uspjehom.
Strpljivost mi još uvijek nije na nivou, ali sam brižna.
Više provodim vremena sa djeteom u igri i učenju.
Shvatio sam da sam uistinu sretan sa svojom djecom.
Pokušati ću primjeniti što više naučenog.
Voditeljice su odlične, pripremljene, jednostavne, spontane. Ja bih opet na ove radionice!!!
 
Naučili su mnogo o sebi, svom djetetu, stekli nove prijatelje, zabavili se. 
 
Rasli smo svi zajedno !
 

 
       
27.02.2014.    
 


 Na temelju  članka 41. Zakona  o radu ( NN 149/09 , 61/11, 82/12, 73/13) i članka 28. Zakona  o predškolskom odgoju  i obrazovanju (NN 10/97 ,107/07 i 94/13) Dječji vrtić Petrinjčica objavljuje
                                               JAVNI    POZIV
za   dostavu prijava  za stručno osposobljavanje  za rad
bez zasnivanja radnog odnosa u Dječjem vrtiću Petrinjčica
 u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom, za radno mjesto:
 
 ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE- 3 polaznika
Uvjeti: prema čl. 24.  Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN  10/97, 107/07,94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97)
Osim navedenog, osoba koja se prijavljuje na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa mora ispunjavati i uvjete:
- da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana i da nema više od 1 godine staža u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju,
- da ne postoje zapreke za zapošljavanje predviđene člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Na Javni poziv mogu se javiti osobe oba spola.
Prijavi treba priložiti:
- životopis
- presliku diplome
- presliku domovnice
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana)
- presliku osobne iskaznice
Prijave s potrebnim dokazima podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Stručno osposobljavanje za rad odgojitelja“ na adresu: Dječji vrtić Petrinjčica, Petrinja, M. Dujnića 25, u roku osam dana od dana objave Javnog poziva.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Nakon dobivanja odobrenja od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o sufinanciranju stručnog osposobljavanja odabranih kandidata, s istima će se sklopiti ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
 

17.02.2014.    
 


 Na temelju čl. 26.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „ Narodne novine“ br. 10/97,107/07 i 94/13) )  Dječji vrtić Petrinjčica, Petrinja objavljuje
 
                                                       NATJEČAJ
                                              za izbor odgojitelja 

 
Odgojitelj predškolske djece -2 izvršitelja s položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, zamjena  do 06.06.2014.

Uvjeti: prema čl. 24.  Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(NN  10/97, 107/07,94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97)
 
Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:
- životopis
- presliku diplome
- presliku domovnice
- dokaz  o položenom stručnom ispitu
- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje
- uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana )
- presliku osobne iskaznice
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Osoba koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
 
Prijave se podnose  u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za odgojitelja“ na adresu: Dječji vrtić Petrinjčica, Petrinja, M. Dujnića 25, u roku osam dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
 
 

15.01.2014.    
 


 Na temelju članka 26.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „ Narodne novine“ br. 10/97,107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg  vrtića Petrinjčica, Petrinja objavljuje
 
 
                                                     NATJEČAJ
                                                za izbor odgojitelja
 
1. Odgojitelj predškolske djece  - 1 izvršitelj s položenim stručnim ispitom
 
Rad u programu predškole  (Petrinja, Jabukovac) na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu 17,5 sati tjedno.
 
2. Odgojitelj predškolske djece  - 1 izvršitelj s položenim stručnim ispitom
 
Rad u programu predškole  (Petrinja, Mošćenica) na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu 24,5 sati tjedno.
 
3. Odgojitelj predškolske djece  - 1 izvršitelj s položenim stručnim ispitom
 
Rad u programu predškole  (Petrinja, Gora) na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu 24,5 sati tjedno.
 
Uvjeti prema članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13) 
 
Prijavi treba priložiti:
- životopis
- presliku diplome
- presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
- presliku domovnice
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana)
- presliku osobne iskaznice
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
 
Prijave za natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za odgojitelja“ na adresu:
Dječji vrtić Petrinjčica,Petrinja, M. Dujnića 25, u roku osam dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
 
 

10.12.2013.    
 


Na temelju Odluke Upravnog vijeća od 05.12.2013. godine, Dječji vrtić Petrinjčica, Milana Dujnića 25, 44250 Petrinja objavljuje
 
                                     PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA
 
objavljenog  na internetskim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Vrtića od 15.10.2013. godine, za izbor odgojitelja.
 

10.12.2013.    
 


 Na temelju Odluke Upravnog vijeća od 05.12.2013. godine, Dječji vrtić Petrinjčica, Milana Dujnića 25, 44250 Petrinja objavljuje
 
                                   PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA
 
objavljenog  na internetskim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Vrtića od 15.10.2013. godine, za radno mjesto spremačice.

10.12.2013.    
 


 Na temelju Odluke Upravnog vijeća od 05.12.2013. godine, Dječji vrtić Petrinjčica, Milana Dujnića 25, 44250 Petrinja objavljuje
 
                                     PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA
 
objavljenog u „Večernjem listu“ dana 15.10.2013. godine, na internetskim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Vrtića od 15.10.2013. godine, za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Petrinjčica.
 

21.11.2013.    
 


Na temelju čl. 26.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „ Narodne novine“ br. 10/97,107/07 i 94/13) )  Dječji vrtić Petrinjčica, Petrinja objavljuje

NATJEČAJ 

za izbor odgojitelja

Odgojitelj predškolske djece  - 1 izvršitelj

Rad u programu predškole na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu 7 sati tjedno

Uvjeti: prema članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10/97,107/07, 94/13)

Prijavi treba priložiti:

- životopis

- presliku diplome

- presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu

- presliku domovnice

- uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Prijave za natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za odgojitelja“ na adresu:

Dječji vrtić Petrinjčica,Petrinja, M. Dujnića 25, u roku osam dana od dana objave natječaja.

 


21.11.2013.    
 


 Na temelju čl. 26.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „ Narodne novine“ br. 10/97,107/07 i 94/13) )  Dječji vrtić Petrinjčica, Petrinja objavljuje

NATJEČAJ

 za izbor odgojitelja

Odgojitelj predškolske djece  - 2 izvršitelja

Rad u programu predškole na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu 14 sati tjedno

 Uvjeti: prema članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10/97,107/07, 94/13)

 Prijavi treba priložiti:

- kratak životopis

- presliku diplome

- presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu

- presliku domovnice

- uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana)

 Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Prijave za natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za odgojitelja“ na adresu:

Dječji vrtić Petrinjčica,Petrinja, M. Dujnića 25, u roku osam dana od dana objave natječaja.


15.10.2013.    
 


 Na temelju čl. 37.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („ Narodne novine“ br. 10/97,107/07 i 94/13) )  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Petrinjčica raspisuje:
 
                                                      NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Petrinjčica, Petrinja
 
Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava  uvjete za : 
- odgojitelja ili stručnog suradnika, prema odredbama  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
- ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja
 
Ravnatelj se imenuje na četiri godine.
 
 Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
-      životopis,
-     domovnicu,
-     dokaz o stručnoj spremi (ovjerena preslika),
-     dokaz o položenom stručnom ispitu ili  dokaz da je oslobođen/a polaganja,
-     dokaz o radnom iskustvu u djelatnosti predškolskog odgoja,
- Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da nije osuđena za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 30 dana )

Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se primaju u roku  8 dana od dana objave natječaja.
 
Prijave s naznakom “  Natječaj za ravnatelja” podnose se u zatvorenoj omotnici  na adresu :
Dječji vrtić  Petrinjčica 
 M. Dujnića 25 , 44250 Petrinja
 
Zakašnjele i nepotpune prijave nece se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.
 
Ovaj natječaj je objavljen 15.10.2013.
 
 
 

15.10.2013.    
 


 Na temelju čl. 26.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („ Narodne novine“ br. 10/97,107/07 i 94/13) )  Dječji vrtić Petrinjčica, Petrinja objavljuje
 
                                                 NATJEČAJ
 
                                           za izbor odgojitelja 
 
Odgojitelj predškolske djece -1 izvršitelj na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, zamjena za bolovanje, najduže do 13.06.2014.g.
 
     
Uvjeti: prema čl. 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(NN  10/97, 107/07,94/13)
 
Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:
- životopis
- ovjereni preslik diplome
- preslik domovnice
- dokaz  o položenom stručnom ispitu
- dokaz o radnom iskustvu ( elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da nije osuđena za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 30 dana )
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
 
Osoba koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
 
Prijave se podnose  u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za odgojitelja“ na adresu:
Dječji vrtić Petrinjčica, Petrinja, M. Dujnića 25, u roku osam dana od dana objave natječaja.
 
 
Ovaj natjecaj je objavljen 15.10.2013.
 
 
 
 
 

15.10.2013.    
 


 Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97,107/07,94/13)  Dječji vrtić Petrinjčica, Petrinja objavljuje 
 
 
                                                NATJEČAJ
                                    za radno mjesto spremačice
 
- 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
 
Uvjeti: završena osnovna škola, (članak 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću NN 137/97 )
 
Uz prijavu na  natječaj potrebno je priložiti:
 
- životopis,
- svjedodžbu 
- domovnicu
- dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da nije osuđena za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 30 dana)
 
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
 
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
 
Prijave za natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za spremačicu“ na adresu:
Dječji vrtić Petrinjčica, Petrinja, M. Dujnića 25, u roku osam dana od dana objave natječaja.
 
Ovaj natječaj je objavljen 15.10.2013.

24.06.2013.    
 


 U prigodi obilježavanja Dana Sisačko – moslavačke županije održana je svečanost uručivanja nagrada i priznanja najuspješnijima u akciji „Volim Hrvatsku“  u ponedjeljak, 10. lipnja 2013. g. u Glazbenoj škloli „Fran Lhotka“  u Sisku.
  Akcija „Volim Hrvatsku“ je ekološko-edukativni projekt pod geslom „Više cvijeća – manje smeća“, a provodi je Hrvatska turistička zajednica. Tema ove godine je bila „Ljepote moga zavičaja“.
 Ove godine likovni rad  Petre Kaurin i Lane Lovrić  je predstavljao Dječji vrtić Petrinjčicu i osvojio je  prvo mjesto . Likovni rad je rađen u grataž tehnici, za koju su djeca rekla da je čarobna i vrlo neobična. Slikala su ljepote svoga grada, a najviše Gradski park.  Mentorice su odgojiteljice Sanja  Zagorac i Danijela Ivičić.
Nagrade i priznanja su uručili zamjenici sisačko-moslavačke županice Zdenko Vahovec i Ivan Nekvapil, te Ivor Stanivuković, direktor Turističkog ureda Sisačko-moslavačke županije.  
Priznanje su s ponosom i veseljem  preuzele Lana i Petra, kao i odgojiteljica Sanja. U ime vrtića, priznanje i nagradu ( novčanu nagradu od  5 000 kn.)  je preuzela ravnateljica vrtića Katica Pucović. 
       
28.02.2013.    
 
Zahtjev za upis djeteta

Na sljedećem linku možete podići zahtjev za upis djeteta.


06.02.2013.    
 


 Dječji vrtić "Petrinjčica" sudjeluje u projektu UNICEF-a pod nazivom „Škole za Afriku" i zbog toga provodimo razne edukativne aktivnosti na temu Afrika. Prikupljanjem starog papira pomažemo djeci Afrike za izgradnju škola.
Upoznajemo  se s načinom življenja u Africi kroz niz aktivnosti, slikovnice i igru. 

Tako ćemo i za fašnik pokazati svima kako izgledaju Afrikanci i kako djeca svijeta međusobno surađuju i pomažu jedni drugima. 
 
Pozivamo Vas na Petrinjski fašnik koji će se održati u subotu, 09. veljače.
Fašnička promenada kreće u 12:00 od Hrvatskog doma do Trga hrvatskih branitelja.
 

  Dječji vrtić Petrinjčica, centralni objekt Izvor: 044 / 815 134, područni objekt Slap u ulici I.B. Mažuranić: 044 / 813 160,
područni objekt Kapljica u ulici D. Petrovića: 044 / 816 134, područni objekt Duga u ulici Z. Kuhara bb: 044 / 813 572